10 jobs found

Procurement Specialist

Seoul, South Korea

-Partner with internal stakeholders to provide purchasing support: Purchase supplies, materials and services in accordance with cost, technical specifications, and delivery requirement -Manage daily operations with suppliers including ordering, tracking of order fulfilment, invoice approvals and complaint management. -Prepare monthly payments related to purchase of supply -Supplier Relationship Management (including performance management) and Contract Management. -Maintains records related to contracts, leasing and purchasing activities, costs/expenditures

Accountant

Budapest

Your work is highly important, as a member of the Operational Team, reporting directly to the Chief Accountant, You actively contribute to the growth and long-term success of our company. In this diverse and challenging position you will be responsible for the accurate and independent execution of the accounting, tax and financial controlling tasks you are entrusted in and will participate in the related projects.

Industry Key Project Manager

Kyunggi, South Korea

-힐티의 제품 및 솔루션을 이해하고 이를 활용하고 개인 및 팀 영업목표 100%를 달성하기 위해 고객/잠재고객에게 판매 행위를 한다. -해당 영업 지역 내 인더스트리 시장 상황을 이해하고, 분석하며, 그에 맞는 영업 전략,영업 방식과 영업능력을 개발한다. -내부 유관 부서( 마케팅, 엔지니어, 재무, 고객지원, 오더 입력)와 협조하여 원활한 영업 업무를 진행한다. -지역 영업채권의 100% 수금을 책임지며, 관련 업무지원을 한다. -지역 내 우량 고객/잠재고객의 기록 및 고객과의 관계를 개발, 유지한다. -영업업무를 지원하기 위한 행정 처리 및 해당 지역 내 고객 응대 업무를 수행한다. -고객 제품 플랫폼 모델에 기반한 명확한 지역 및 시간 관리 시스템(TTMS)를 개발, 유지한다. -이 직책에 적용되는 모든 회사의 정책 및 절차를 준수할 책임을 진다. -월간, 연간 목표를 달성할 책임을 진다. -일일 방문 계획/보고, 주간계획, 월간계획 및 주요보고서를 영업소장에게 적시에 보고/제출 한다. -회사의 인사부, 트레이너 등의 정기적인 교육을 지원받아 업무 활동 전반에 대한 자기계발을 수행한다.

Értékesítési szaktanácsadó- Budapest

Budapest

Magyarországon belül, folyamatosan bővülő regionális értékesítési csapatainkba keresünk értékesítési képviselőket a legkülönbözőbb háttérrel. Ez nem egy átlagos értékesítői feladat, hiszen a Hilti teljesítményorientált szemléletmódja mellett, támogató légkörű munkahelyi kultúrával büszkélkedhet.

Értékesítési szaktanácsadó- Fejér megye; Veszprém megye

Fejér megye; Veszprém megye

Magyarországon belül, folyamatosan bővülő regionális értékesítési csapatainkba keresünk értékesítési képviselőket a legkülönbözőbb háttérrel. Ez nem egy átlagos értékesítői feladat, hiszen a Hilti teljesítményorientált szemléletmódja mellett, támogató légkörű munkahelyi kultúrával büszkélkedhet.

Industry Account Manager (OEM/MRO-제조플랜트/경기권)

Kyunggi, South Korea

고객과 직접 접촉, 고객들을 새롭게 생성 및 개발. 판매 전략의 이행을 고객들과 새로운 시장에 신제품을 신속하게 소개한다. (채용지역:경기권) -제조업 관련 기존 고객 강화 및 잠재고객 개발을 통한 판매 업무 -중소규모 일반 제조 공장에 힐티 솔루션 판매 업무 -대형 공장 제조 라인 및 기반 시설에 신규 및 MRO 프로젝트 관리 업무 -고객만족을 위하여 고객 관리 및 고객 창출에 개선, 관리 업무 -회사의 목표를 달성 할 수 있도록 각 Territory의 발전 업무 -전반적, 장기적 관점에서 Middle manager의 역할을 수행할 수 있을 정도의 능력 배양 및 조직문화 적응

Junior értékesítési szaktanácsadó

Budapest

Budapesti Hilti Store-unkba keresünk Junior Értékesítési Szaktanácsadókat a legkülönbözőbb háttérrel. Ez nem egy átlagos értékesítői feladat, hiszen a Hilti teljesítményorientált szemléletmódja mellett, támogató légkörű munkahelyi kultúrával büszkélkedhet. A Hilti-nél a siker záloga a csapatmunka és a képesség, háttértől függetlenül. A pozícióban elért sikereidet követően továbblépési lehetőséget biztosítunk számodra Területi Értékesítői Szaktanácsadói pozícióba.

Field Engineer(Busan)

Busan, South Korea

- 본 업무담당자는 Specifier (건축 및 구조 설계사무소 등)에 힐티 제품이 스펙이 될 수 있도록 힐티 제품을 소개하고 적용시키는 업무를 수행한다. - 전문적인 기술 지식 및 경험을 바탕으로 스펙된 힐티 제품이 판매로 이어질 수 있도록 프로젝트에 대한 현장 및 영업부에 대한 기술지원을 한다. - 지속적인 성장을 위해 잠재시장을 열 수 있는 새로운 Application을 개발하고, 경쟁사로부터 시장을 지킬 수 있도록 최선을 다한다. - 해당 영업부에 기술적인 지원을 제공하고 경쟁력을 높일 수 있도록 지속적으로 교육을 실시하여야 한다.

Hilti szerszámgyártó munkatárs

Kecskemét

A Hilti Szerszám Kft. bővülő kecskeméti gyárába keresünk Gépkezelő-gépbeállító, vagy hasonló iparágban szerzett tapasztalattal rendelkező munkatársakat hosszú távú karrierlehetőséggel, családias környezetbe.